معاونت مالی

مسئول
نام و نام خانوادگی: دکتر کیخسرو نعیمیکیخسرو نعیمی


تحصیلات:
متخصص بی هوشی و مراقبت های ویژه

سمت: معاونت مالی

داخلی:۳ ۱۱

موقعیت مکانی: طبقه ۲
Email:khosronaemi@yahoo.com 

سیاست
معاونت مالی بیمارستان تریتا در نظر دارد به منظور دست یابی به اهداف استراتژیک سازمان، منابع مالی را به صورت اثربخش و کارآ، مدیریت نماید. انتخاب بهترین ترکیب دارایی ها و ساختار سرمایه به منظور حداکثر نمودن سود در بلند مدت و استفاده بهینه از منابع مالی در جهت رضایت گیرندگان خدمت از اهداف کلان این معاونت می باشد.
شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
معاونت مالی مستقیما تحت نظر ریاست بیمارستان فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی طبق برنامه ریزی استراتژیک و دستورالعمل های ریاست بیمارستان
  • پیگیری امور ارجاعی از سوی ریاست سازمان
  • مدیریت دارایی ها و منابع مالی
  • ایجاد عدالت سازمانی از طریق تخصیص عادلانه منابع و نظارت بر فرآیندهای اداری
  • تخصیص منابع مالی بر اساس برنامه های بلند مدت،  میان مدت و کوتاه مدت و نظارت دقیق بر هزینه های انجام شده و تلاش در نیل به اهداف برنامه ها با حداکثر بهره وری
  • مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تهیه‌ و تنظیم‌ برنامه‌ و بودجه‌ جامع‌ و تلفیقی‌ سازمان‌ و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ بودجه‌ واحدهای‌ بیمه‌ای‌، درمانی‌ و سرمایه‌ گذاری‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ مصوب‌
  • تکوین‌ نظام‌ مالی‌ نوین‌ بیمارستان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور مالی‌ به نحوی‌ که‌ متضمن‌ دقت‌، صحت‌، سرعت‌، شفافیت‌، جامعیت‌ و… باشد.
  • نظارت بر حسن اجرای هزینه جاری و سرمایه ای شرکت بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ومطابق بودجه مصوب
  • نظارت بر وضعیت نقدینگی و اطمینان از توان بیمارستان در بازپرداخت بدهی های سازمان
  • ارائه توصیه های ضروروی برای سیستم مالی

valtrex caplets