معاونت علمی-فرهنگی

مسئول
نام و نام خانوادگی: دکتر محمود رزاقیدکتر محمود رزاقی
تحصیلات: فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی (عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
سمت: معاونت علمی-فرهنگی
داخلی: ۱۲۵
موقعیت مکانی: طبقه ۲
Email: usa viagra for men  DrRazaghi@treata.com

سیاست
معاونت علمی فرهنگی بیمارستان تریتا با هدف ارتقاء سطح دانش و فرهنگ با ایجاد نگرشی نو به آن ایجاد گردیده است.
بهینه سازی، خلاقیت و نو آوری در بیمارستان از ارزش های اساسی این واحد است.
معاونت علمی فرهنگی در نظر دارد سطح دانش گروه پزشکی را همزمان با حفظ ارتباط این گروه با جامعه، همگام با رشد سریع علم و فن آوری در جهان با برقراری ارتباطات ملی و بین المللی، برگزاری سمینارها، کنگره ها، انتشار مقالات، کتب و نشریات به روز نماید.