جوابدهی آنلاین آزمایشگاه

برای دریافت جواب نام و نام خانوادگی خود را فقط بصورت فارسی و به همان شکلی که در رسیدی که در اختیار دارید نوشته شده است وارد نمایید.

شماره فیش خود را بصورت صحیح وارد نمایید.

در صورتی که هر کدام از موارد خواسته شده به صورت صحیح وارد نشود امکان نمایش نتیجه آزمایش وجود ندارد.

کماکان میتوانید برای دریافت جواب چاپی آزمایش خود در ساعات تعیین شده به آزمایشگاه بیمارستان تریتا مراجعه نمایید. strattera tablets online

شماره رسید پذیرش :
نام :
نام خانوادگی :