کمیته های بیمارستان

 1. کمیته بهبود کیفیت
 2. کمیته دارو و درمان
 3. کمیته اخلاق پزشکی
 4. کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
 5. کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 6. کمیته ایمنی مادر و نزاد، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر
 7. کمیته بهداشت محیط
 8. کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
 9. کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج
 10. pacific care pharmacy

 11. کمیته بحران و بلایا
 12. کمیته طب انتقال خون