سوپروایزرها

مسئول
نام و نام خانوادگی: ملکه مشکاتی

تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت: سوپروایزر آموزشی
داخلی:۲۱۴
موقعیت مکانی: طبقه ۲
رنگ لباس فرم:
Email: ]

سیاست

سوپروایزرآموزشی بیمارستان تریتا که بازوی اصلی آموزش در سازمان می باشد، در نظر دارد با پیاده سازی طرح جامع نوین علمی و به روز ترین منابع مطالعاتی، استاندارد های آموزشی بیمارستان را به حداکثر برساند. نیازسنجی آموزشی و آموزش مستمر به همراه ارتقاء سطح آن از اهداف اصلی این واحد می باشد.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

سوپروایزرآموزشی تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت  آموزشی و پژوهشی پرستاری مامایی مرکز آموزشی درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان برعهده دارد.شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوقو مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر میباشد:

 1. تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
 2. تعیین نیازهای آموزشی (مدد جویان ، خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود )
 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 4. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 5. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
 6. cytotec en estados unidos

 7. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 8. تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی ، جهت خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 9. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
 10. پیشنهاد تهیه کتب، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 11. تشکیل کمیته ی آموزشی ، پژوهشی پرستاری
 12. هماهنگی، همکاری و مشارکت و شرکت کارکنان در کلاسهای آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 13. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 14. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
 15. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت  در امر آموزش
 16. همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان جهت ارتقاء سطح آموزش
 17. ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوه / پمفلت و …)
 18. همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 19. هدایت و آموزش کارکنان در راستای : الف)حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی      ب)ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات      ج)ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
 20. هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 21. هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 22. ثبت و گزارش کلیه فعالیت های اموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 23. کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 24. کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط اموزشی در واحدها
 25. کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف ) در برنامه های آموزی بر اساس سرانه آموزش
 26. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
 27. شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
 28. ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده ، بررسی رضایتمندی مددجویان ، بررسی رضایت مندی کارکنان

توضیح بالینی
توضیح کنترل عفونت