پاراکلینیک ها

مسئول
نام و نام خانوادگی: پریسا شیریان

تحصیلات: کارشناسی رادیولوژی

سمت: سوپروایزر تصویربرداری

داخلی:   ۱۲۱

موقعیت مکانی: طبقه ۱-

Emai: p.shirian@treata.com

سیاست

 

مرکز تصویربرداری بیمارستان تریتا به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تصویربرداری منطقه ۲۲ در زمینه MRI ، سی تی اسکن، رادیولوژی دیجیتال، ماموگرافی و…. مطرح می باشد. از اهداف اصلی این مرکز ارائه خدمات تخصصی با استفاده از بهترین پزشکان متخصص رادیولوژیست و پرسنل مجرب با رعایت میزان دز مجاز اشعه به گیرندگان خدمت می باشد.

شرح وظایف

 

سلسله مراتب سازمانی:

سوپروایزر تصویربرداری تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:  

ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف تصویربرداری

 1. بررسی واحد کنترل کیفی قسمت های مختلف بخش تصویربرداری و ارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژی
 2. رفع مشکلات با استفاده از چارت های کنترل کیفی
 3. بازبینی، کنترل دائمی و به موقع کلیه دستگاه های تصویربرداری و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوطه و پیگیری جهت تعمیر به موقع دستگاه
 4. عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی و فعالیت در زمینه تهیه به موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله فیلم بج و لوازم مصرفی
 5. همکاری با سوپروایزر آموزش و مسئول بهبود کیفیت در امر آموزش پرسنل واحد و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 6. همکاری لازم و به موقع با مسئول فیزیک بهداشت
 7. بررسی آمار و گزارش اقدامات عوامل تحت نظر جهت ارائه مقام مافوق
 8. نظارت بر پذیرش بیماران و تنظیم برنامه ارائه خدمات به آنان و تشکیل پرونده لازم برای بیماران
 9. کنترل برنامه های روزانه و کشیک پرسنل بخش های مختلف تصویربرداری
 10. ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری ، استحقاقی و استعلاجی
 11. نظارت و اعمال کنترلهای مؤثر برای انجام سریع و صحیح امور و امکان ارزیابی عوامل برای ارتقاء شغلی و یا سازماندهی مناسب آنان در مشاغل فراخور بخش
 12. مطالعه و بررسی جهت طراحی خدمات رادیوگرافی جدید و ارائه پیشنهاد عملی جهت اتخاذ تصمیم مقامات مسئول به منظور گسترش دامنه فعالیت های کلینیک
 13. ارائه گزارش های دوره ای به مقامات مافوق
 14. شرکت در سمینارهای علمی و برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی و تخصصی
مسئول
نام و نام خانوادگی: بهناز وثوق
تحصیلات: کارشناسی آزمایشگاه
سمت: سوپروایزر آزمایشگاه
داخلی: ۱۴۴
موقعیت مکانی: طبقه ۱-
Email: v_behnaz@yahoo.com
سیاست بخش

آزمایشگاه بیمارستان تریتا برآن است تا با اتکال به خداوند متعال و در پرتو تلاش شبانه روزی با بهره گیری از توانائی و مهارت پرسنل مجرب، انجام کار گروهی ، استفاده از فناوریهای نوین و تجهیزات پیشرفته، گامی مطمئن و موثر در جهت رفع آلام بیماران و ارائه نتایج به گیرندگان خدمت در کمترین زمان ممکن و با دقت هرچه تمام تر بر دارد. ارائه خدمات با کیفیت و برتر  به منظور همراهی بیماران تا بهبودی کامل از اهداف کلان آزمایشگاه می باشد.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

سوپروایزر آزمایشگاه تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

شرح وظایف:       

 1. شرکت در سمینارهای علمی و برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی و تخصصی
 2. اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق
 3. همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط .
 4. نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها
 5. جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران
 6. بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط
 7. پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه
 8. هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه
 9. تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی
 10. همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
 11. همکاری در آموزش پرسنل آزمایشگاه
 12. کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب
 13. تهیه برنامه ماهیانه جهت کشیکهای پرسنل بخش
 14. تهیه آمار ماهیانه و آمار فصلی جهت بخشهای مختلف آزمایشگاه
 15. نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
 16. انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه
 17. اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط
 18. نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی
 19. کنترل کلیه فاکتورها و صورتحساب ها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های ارجاع، حقوق و بیمه پرسنل، تنخواه کارپرداز
 20. گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده
 21. تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با تایید مسئول فنی
 22. نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ژی، بیوشیمی، گازهای خونی و….
 23. ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف تصویربرداری
 24. همکاری با سوپروایزر آموزشی و مسئول بهبود کیفیت در امر آموزش پرسنل واحد
 25.  همکاری با مسئول بهبود کیفیت جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 26. ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت
 27. نظارت بر پذیرش بیماران و تنظیم برنامه ارائه خدمات به آنان و تشکیل پرونده لازم برای بیماران
 28. کنترل برنامه های روزانه و کشیک پرسنل بخش های مختلف آزمایشگاه
 29. ceials shipped from canada

 30. ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری ، استحقاقی و استعلاجی
 31. نظارت و اعمال کنترلهای مؤثر برای انجام سریع و صحیح امور و امکان ارزیابی عوامل برای ارتقاء شغلی و یا سازماندهی مناسب آنان در مشاغل فراخور بخش
 32. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺤﻴﻂ)
 33. ارائه گزارش های دوره ای به مقامات مافوق

سایر مطالب

مسئول
باز شو اول
سیاست بخش
باز شو دوم
شرح وظایف
باز شو سوم
سایر مطالب
باز شو سوم