سامانه نظام پیشنهادات

نظام یار سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که  میتوان از فکر و اندیشه رهای کارکنان ربرای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره گرفت. براساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان ازعالیترین رده سازمانی تاپایین ترین سطح اآن میتوانند پیشنهادات، ایده‌ها ، ابتکارات و نظرات خودرابرای رفع مشکلات موجوددر روند کاری ، بهبود روشهای انجام کار و یاافزایش کیفیت کالا و خدمات ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه درآن راه چاره نیز ارائه می گردد.

درنظام پیشنهادات فقط به بیان مشکلات پرداخته نمی شود بلکه راه حلهای رفع مشکلات نیزارائه می شود ازاین طریق کارکنان میتوانندبه همه امور و فعالیتهای سازمان بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی خودرا براساس فرآیندی مشخص ارائه نمایند. استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دریک سازمان توجه و حساسیت کارکنان رابه فرآیندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان درسازمان میشود وبا افزایش راین مشارکت، خلاقیت و روحیه کارکنان، راهکارهای عملی ربرای حل مسائل و مشکلات سازمان پیدا میشود و همین امر سازمان رابهبود میبخشد. دراصل سازمانها میتوانند باکمترین هزینه ویک راهکرد مدیریتی صحیح به بیشترین بهره وری برسند.

 

نام (الزامی):

نام خانوادگی (الزامی):

شماره پرسنلی (الزامی):

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی):

نام بخش:

سمت:

عنوان پیشنهاد (الزامی)

شرح پیشنهاد: (1 پاراگراف)

دستاوردها در صورت پیاده سازی پیشنهاد: (1 پاراگراف)

امکانات و ملزومات جهت پیاده سازی پیشنهاد:

هزینه ی پیاده سازی پیشنهاد:

buy clomid nz