مهندسی پزشکی

مسئول
نام و نام خانوادگی:

تحصیلات: کارشناس مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

سمت: مسئول واحد مهندسی پزشکی              

داخلی: ۱۰۲

موقعیت مکانی: طبقه ۲-

سیاست واحد

واحد مهندسی پزشکی بیمارستان تریتا وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین شرایط مطلوب جهت درمان و ایمنی لازم بیماران و پرسنل بخش درمان و نیز  بهره وری بهینه این تجهیزات را بر عهده دارد.

واحد مهندسی پزشکی با تکیه بر نیروی متخصص و مجرب در این حوزه آمادگی دارد با پاسخگویی کامل به نیازهای پزشکان وکاربران وبیماران محترم سهم خود را در ارتقای کیفی و کمی خدمات در مانی در راستای رسالت بیمارستان به جا آورد.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

واحد مهندسی پزشکی تحت نظر معاونت اداری پشتیبانی فعالیت می نماید.

شرح وظایف:  

 1. نظارت بر کنترل کیفیت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 2. مستندسازی و تجزیه تحلیل تعمیرات تجهیزات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
 3. نیازسنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی
 4. تهیه دستورالعمل ها و نظارت بر ایمنی تجهیزات پزشکی
 5. تهیه دستورالعمل های نگهداری پیشگیرانه و نظارت بر آنها
 6. ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
 7. نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
 8. نظارت بر تامین شرایط لازم جهت نصب، راه اندازی و بکارگیری تجهیزات پزشکی
 9. تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر آن
 10.  نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش
 11. نظارت بر فرآیند امحاء و اسقاط تجهیزات پزشکی
 12. نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات پزشکی
 13. پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهیزات پزشکی مرکز
 14. کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهیزات پزشکی مرکز
 15. نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای (اعم از خرید، نگهداری، کالیبراسیون و تعمیر)
 16. عضویت و حضور فعال در کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان
 17. برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخش های بیمارستان
 18. ارائه گزارش عملکرد یکساله
 19. نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهیزات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام مصرفی که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند.
 20. نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکار تجهیزات پزشکی شامل شرکت هایی که دارای قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای هستند و یا به صورت موردی به مرکز مراجعه می کنند.
 21. تامین ابزار، تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها ، آزمایش ها، تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند.
 22. تلاش در ارتقاء جزئیات فنی با مشارکت و حضور در تعمیراتی که کارشناسان شرکت های طرف قرارداد در محل بیمارستان انجام می دهند و نظارت بر عملکرد آنها
 23. حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاه های در حال بهره برداری در مرکز
 24. fucidin h

 25. طراحی و تهیه فرم های مورد نیاز
 26. برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهیزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک
 27. برنامه ریزی برای انجام فرآیندهای PM ، کنترل کیفی، کالیبراسیون تجهیزات پزشکیو نظارت بر چگونگی اجرای آنها
 28. همکاری با مسئول واحد بهبود کیفیت به جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 29. ایجاد کتابخانه تخصصی تجهیزات پزشکی اعم از کاتالوگ ها، کتب، مجلات و اسنادفنی
 30. کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهیزات پزشکی
 31. بررسی جامع شرایط فنی دستگاه های فرسوده و تعیین غیر قابل استفاده و اسقاط بودن و یا امکان بازسازی آن
 32. نظارت بر نگه داری و به کارگیری دستگاه های موجود در مرکز و تنظیف سطوح خارجی آنها
 33. حضور در نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای مربوطه
 34. انجام سایر امور مربطه