لیست تعرفه آزاد

 

لیست تعـــــــــــــــــــرفه آزاد
ردیف نام خدمت مبلغ به ریال
۱ اتاق یک تخته یا ایزوله ۶,۴۸۰,۰۰۰
۲ اتاق دو تخته ۵,۰۴۰,۰۰۰
۳ اتاق سه تخته و بیشتر ۳,۶۰۰,۰۰۰
۴ اتاق زایمان حق العمل جراحی ۲۵%
۵ تخت POST CCU ۶,۴۸۰,۰۰۰
۶ تختCCU ۸,۲۸۰,۰۰۰
۷ تخت NICU , ICU ۱۲,۹۶۰,۰۰۰
۸ تخت همراه بیمار ۷۲۰,۰۰۰
۹ تخت نوزاد سالم ۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۰ تخت نوزاد بیمار ( انکوباتور) ۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱ خدمات جانبی و پرستاری ۶% هتلینگ
۱۲ ضریب K جراحی K400,000
۱۳ ضریب K بیهوشی K400,000
۱۴ ضریب خدمات بستری و سرپایی با خصوصیت کد# K210,000
۱۵ ضریب و خدمات مشاوره در بخش K400,000
۱۶ ضریب خدمات اینترنشنال K400,000
۱۷ ضریب خدمات فیزیوتراپی در بخش بستری k210,000
۱۸ ضریب خدمات فیزیوتراپی در بخش سرپایی k210,000
۱۹ اتاق عمل حق العمل جراحی ۲۵%
۲۰ کمک جراح (پزشک متخصص مربوط ) حق العمل جراحی ۲۰%
۲۱ ضریب خدمات پاراکلینیک (کدهای ۷ و ۸) k190,000
۲۲ ویزیت پزشک عمومی و phd پروانه دار در اورژانس و درمانگاه ۲۲۰,۰۰۰
۲۳ ویزیت پزشک متخصص و mh phd در اورزانس و درمانگاه ۳۴۵,۰۰۰
۲۴ ویزیت پزشک فوق تخصص و فلوشیپ و متخصص روانپزشکی در اورژانس و درمانگاه ۴۳۰,۰۰۰
۲۵ ویزیت فوق تخصص روانپزشک در اورژانس و درمانگاه ۴۹۰,۰۰۰
۲۶ ویزیت کارشناس پروانه دار در اورژانس و درمانگاه ۱۶۰,۰۰۰
۲۷ ویزیت کارشناس ارشد دار در اورژانس و درمانگاه ۱۸۵,۰۰۰

  where can i find trusted viagra