لیست تعرفه بیمه

buying viagra in italy

لیست تعـــــــــــــــــــرفه بیمه ها 
ردیف  نام خدمت مبلغ به ریال 
۱ اتاق یک تخته یا ایزوله ۵,۹۶۲,۰۰۰
۲ اتاق دو تخته ۴,۶۳۷,۰۰۰
۳ اتاق سه تخته و بیشتر ۳,۳۱۲,۰۰۰
۴ اتاق زایمان ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵ تخت POST CCU ۵,۹۶۲,۰۰۰
۶ تختCCU ۷,۶۱۸,۰۰۰
۷ تخت NICU , ICU ۱۱,۹۲۳,۰۰۰
۸ تخت DAY CARE ۲,۰۰۰,۰۰۰
۹ تخت همراه بیمار ۶۶۲,۰۰۰
۱۰ تخت نوزاد سالم ۲,۳۱۸,۰۰۰
۱۱ تخت نوزاد بیمار ( انکوباتور) ۳,۳۱۲,۰۰۰
۱۲ خدمات جانبی و پرستاری ۶% هتلینگ
۱۳ ضریب K جراحی K400,000
۱۴ ضریب K بیهوشی K 370,000
۱۵ ضریب خدمات بستری و سرپایی با خصوصیت کد# K210,000
۱۶ ضریب و خدمات مشاوره در بخش K320,000
۱۷ ضریب خدمات اینترنشنال k330,000
۱۸ ضریب خدمات فیزیوتراپی در بخش بستری k210,000
۱۹ ضریب خدمات فیزیوتراپی در بخش سرپایی k170,000
۲۰ اتاق عمل حق العمل جراحی ۲۵%
۲۱ کمک جراح (پزشک متخصص مربوط ) حق العمل جراحی ۲۰%
۲۲ ضریب خدمات پاراکلینیک (کدهای ۷ و ۸) k180,000
۲۳ ویزیت پزشک عمومی و phd پروانه دار در اورژانس و درمانگاه ۲۲۰,۰۰۰
۲۴ ویزیت پزشک متخصص و mh phd در اورزانس و درمانگاه ۳۴۵,۰۰۰
۲۵ ویزیت پزشک فوق تخصص و فلوشیپ و متخصص روانپزشکی در اورژانس و درمانگاه ۴۳۰,۰۰۰
۲۶ ویزیت فوق تخصص روانپزشک در اورژانس و درمانگاه ۴۹۰,۰۰۰
۲۷ ویزیت کارشناس پروانه دار در اورژانس و درمانگاه ۱۶۰,۰۰۰
۲۸ ویزیت کارشناس ارشد دار در اورژانس و درمانگاه ۱۸۵,۰۰۰