مدیر مالی

مسئول
نام و نام خانوادگی: فاطمه غفوریفاطمه غفوری
تحصیلات: کارشناس حسابداری
سمت: مدیر مالی
داخلی: ۱۲۰
موقعیت مکانی: همکف
رنگ لباس فرم:
Email: –

سیاست واحد

واحد مالی درجهت نیل به اهداف متعالی بیمارستان ، با مدیریت دانش ومهارتهای حرفه ای به عنوان ارزش آفرینان ،روشهای نوینی بکار می گیرد که یاری رسان مدیریت در تدوین سیاستها وکنترل عملیات مالی باشد . دراین راستا به منظور رسیدن به این اهداف مهم از استراتژی برنامه ها از اولویت های ذیل تبعیت می نماییم:

 1. استفاده بهینه از منابع مالی موجود به منظور جلوگیری از اتلاف منابع
 2. ارتقا توان علمی وعملی نیروی انسانی در زمینه مالی وحسابرسی
 3. رعایت قانونمندی وقانون مداری جهت شفاف سازی گزارشات مالی
 4. پیشتاز در جلب رضایت وانتظارات ارباب رجوع
 5. herbal viagra side effects

 6. جلب مشارکت کلیه پرسنل درشبکه با ایجاد فرهنگ مدیریت مشارکتی با نظارت مدیریت مالی به منظور ارائه خدمات مطلوب تر وایجاد محیط پرنشاط

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
مدیر مالی تحت نظر معاونت مالی فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1.  تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب ها بر اساس آیین نامه، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آن ها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی.
 2. دریافت دستور و برنامه کار از مدیریت بیمارستان
 3. گردآوری، نگهداری ومطالعه و اجرای دقیق قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی
 4. راهنمایی وکنترل کارکنان تحت سرپرستی  وتقسیم کار بین آنان
 5. مراقبت در وصول درآمد ها برابر مقررات قانونی و دستورالعمل های مربوطه و انتقال درآمدهای وصولی قابل انتقال به حسابهای مربوطه در خزانه
 6. بررسی و کنترل اسناد و مکاتبات و امضا آنها
 7. بررسی و کنترل صورتحساب و تراز عملیات و امضاآنها.
 8. نظارت و مراقبت در نگهداری اسناد و مدارک مالی مربوطه
 9. نظارت بر نگهداری حساب اموال و ورود و خروج اموال براساس قوانین و آئین نامه های مربوطه
 10. نظارت در تسویه حساب بدهکاران(تنخواه گردان، پیش پرداخت ها و…) و واریز به موقع کسورات قانونی به حساب های مربوطه.
 11. تحویل اسناد هزینه هاو تراز ماهیانه حسابها و گزارش های مالی به ذیحسابی دانشگاه و رفع نقص از اسناد و صورتحساب های واخواهی شده.
 12. تنظیم بودجه عملیاتی به تفکیک بخشها براساس اطلاعات موجود و برآورد مبالغ آن
 13. آگاه سازی مسئولین واحدها در مورد میزان پیشبرد اهداف مالی و گزارش علل فاصله از اهداف
 14. نظارت بر تهیه پیش نویس دستورات محاسباتی
 15. نظارت بر اقدام در مورد پرونده های مشکل  مالی و حسابداری
 16. تهیه گزارش های لازم
 17. انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق
 18. تنظیم گزارش درصد پیشرفت و میزان همپوشانی اهداف تعیین شده در بودجه و عملکرد واقعی واحدها بصورت دوره ای