بهبود کیفیت

مسئول
نام و نام خانوادگی: مهسا اکبریمهسا اکبری
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سمت: مسئول واحد بهبود کیفیت
داخلی: ۱۱۰
موقعیت مکانی:طبقه۲
Email: quality@treata.com

سیاست واحد

واحد بهبود کیفیت بیمارستان تریتا با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین  اولویت بندی اقدامات را داشته باشد، در راستای راهبرد اهدف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است. این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند:

 1. ارتقاء دانش، مهارت و انگیزه کارکنان هماهنگ با فعالیت های بخش اداری، ستادی و بالینی و همسو با سیاست های کلان سازمان
 2. ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود.
 3. برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآینده

non prescription calais

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

واحد بهبود کیفیت به صورت مستقل و مستقیم تحت نظر ریاست بیمارستان فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1.  تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
 2. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 3. تدوین برنامه های بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی
 4. تهیه برنامه عملیاتی
 5. بررسی کیفیت  ارائه خدمات درمانی، بالینی و اداری و بهبود مستمر آن
 6. پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 7. اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
 8. تعیین و نشر رسالت وخط مشی بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 9. ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در واحدهای مختلف بیمارستان
 10. هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات
 11. بررسی کیفیت  و اثر بخشی دوره های عمومی و تخصصی برگزار شده برای پرسنل
 12. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر در بیمارستان
 13. ایجاد نظام جامع کنترل عفونت در بیمارستان
 14. ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
 15. تدوین و ابلاغ خط مشی ها و روش اجرایی واحدهای بیمارستانی
 16. ارائه الگوی استاندارد در بخش جذب نیروی انسانی و فضای فیزیکی مناسب
 17. تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 18. تهیه و تدوین شرح شغل پستهای سازمانی در بیمارستان و شرایط احراز افراد
 19. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دست یابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 20. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 21. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت در بیمارستان
 22. ایجاد هماهنگی بین بخشی
 23. تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط
 24. جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نسبت به فعالیتهای مربوطه
 25. تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی علمی و کاربردی با مشارکت مدیران بیمارستان
 26. تدوین روش اجرایی و خط مشی رسیدگی به شکایات، انتقادات، پیشنهادات در بیمارستان
 27. بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
 28. بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
 29. بررسی رضایت مندی ارباب رجوع داخلی
 30. بررسی رضایت مندی ارباب رجوع خارجی
 31. ارتباط مستمر با مسئولان  بیمارستان در جهت رفع مشکلات
 32. نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه  مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
 33. برنامه ریزی برای افزایش ایمنی بیمار
 34. تحقیق و پژوهش در راستای فعالیتهای مربوطه
 35. شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط
 36. انجام سایر اموری که به تشخیص ریاست بیمارستان باشد.