مدارک پزشکی

مسئول
نام و نام خانوادگی: سمیه ولی نیا

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت
سمت: مسئول واحد مدارک پزشکی
داخلی: –
موقعیت مکانی: طبقه ۲-
رنگ لباس فرم:
Email: –


سیاست واحد

مدارک پزشکی بیمارستان تریتا در نظر دارد با بکارگیری نیروهای مجرب و آموزش دیده در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت اقدامات مربوط به مدارک پزشکی، پذیرش بیماران بستری و اورژانس و اطلاعات بیمارستان را برنامه ریزی نماید. از اهداف اصلی این واحدکدگذاری بیماری ها و جراحی ها طبق آخرین استانداردهای جهانی و ارائه اطلاعات به بیماران، سازمان ها، نهادهای مربوطه و پزشکان با رعایت محرمانگی و بایگانی پرونده ها می باشد.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

واحد مدارک پزشکی تحت نظر معاونت اداری پشتیبانی فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1.  نظارت بر کدگذاری بیماریها و تهیه اندکس بیماریها برابر روشهای معمول یا براساس طبقه بندی بین المللی(ICD)
 2. نظارت بر کدگذاری اعمال جراحی و تهیه اندکس اعمال جراحی برابر روشهای معمول یا براساس طبقه بندی اعمال جراحی
 3.  بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی، روشهای کار، وسایل، جاومکان واحد مدارک پزشکی
 4. شرکت در کمیته های بیمارستانی مربوطه و تلاش جهت رفع مشکلات مدارک پزشکی و ارائه نظرات کارشناسی
 5. تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری
 6. کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روشهای تعیین شده
 7. نظارت برتعیین نوبت برای مراجعه مجدد بیماران طبق نظر پزشک معالج
 8. نظارت بر نحوه تنظیم کارت اندکس الفبائی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور سهولت در شناسایی آنها
 9. نظارت بر تهیه و تنظیم آمارهای روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بیماران بستری و مرخص شده و درگذشتگان در بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و احتساب درصدهای اشغال تخت و غیره
 10. پاسخ به مکاتبات مربوط به مدارک پزشکی از قبیل پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشکی با هماهنگی ریاست ویا مدیریت مرکز
 11. نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی
 12. نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها درزمان پذیرش تا ترخیص بیمار
 13. نظارت بر فواصل و دفعات تهیه نسخه پشتیبان از مدارک و پروندها
 14. نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی و شکایات واصله از واحد بهبود کیفیت
 15. نظارت بر صدور جواز دفن و گواهی ولادت
 16.   نظارت بر درخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستان
 17. نظارت بر پرونده های ناقص و ارسال پرونده های دارای نقص به بخش های مربوطه جهت رفع نقص
 18. بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
 19. تهیه و جمع آوری آمار مراکز درمانی ( بیمارستان – درمانگاه – کلینیک و … )
 20. safest viagra from online drug stores

 21. تهیه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه – رادیولوژی سونوگرافی و… )
 22. تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان ( تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و …)
 23. تقسیم وظایف بین پرسنل واحد در حیطه آمار، بایگانی و کد گذاری
 24. برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه
 25. همکاری و هماهنگی با مسئول واحد بهبود کیفیت جهت تطابق خط مشی های بیمارستان با رویه های مورد اجرا در مدارک پزشکی و همچنین بازنگری دوره ای خط مشی ها
 26. همکاری و هماهنگی با مسئول واحد بهبود کیفیت جهت تدوین برنامه عملیاتی واحد مدارک پزشکی
 27. طراحی بایگانی مخصوص داده ها و نرم افزارهای آمار
 28. تهیه گزارش عملکرد سالیانه بیمارستان در قالب کتابچه آماری
 29. همکاری در استقرار و کاربرد سیستم مدیریت سلامت( HIS)
 30. شرکت در دوره های آموزش شغلی و مدیریتی
 31.  توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
 32.  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق