همه پست های برچسب معرفی خدمات

معرفی فعالیت های کلینیک روان شناسی و روان پزشکی بیمارستان فوق تخصصی تریتا

معرفی فعالیت های کلینیک روان شناسی و روان پزشکی بیمارستان فوق تخصصی تریتا

مشاوره و درمان با به‌کارگیری پیشرفته‌ترین شیوه‌ها و تجهیزات نوین دنیا به شیوه حضوری و غیرحضوری

خدمات حضوری:

 1. ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻓﺮدی (اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس و …)
 2. ﻧﻮروﺳﺎﻳﻨﺲ و ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ
 3. روانﭘﺰﺷکی (دارو درﻣﺎﻧﻲ)
 4. ﺑﺨﺶ روانﺳﻨجی
 5. ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
 6. ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮاده (ﻋﺸﻖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ – ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری – زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ)
 7. ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ
 8. ed pe pills i can buy with gift card

 9. ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزشی و ﮔﺮوه درﻣﺎنی

خدﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری(e‐Ravan):

 1. ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻓﺮدی ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری (از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﮕﺮام و وب ﺳﺎﻳﺖ)
 2. آزمون های روانشناسی آنلاین

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ:

 1. بدون محدودیت زمان(در هر زمان)
 2. بدون نیاز به مراجعه(از هر کجا)
 3. پرداخت آنلاین
 4. محرمانه

ادامه