همه پست های برچسب کودکان

تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان

اطلاعات بی موقع در زمینه مسایل جنسی و توضیح های زیادی در ذهن بچه ها بذر می کارد.مواظب باشید که بذر اشتباهی در ذهن بچه هایتان نکارید. آموزشهای جنسی زودهنگام و ناشیانه والدین می تواند آسیب جدی به آینده جنسی کودکان بزند و منجر به ایجاد دلهره، اضطراب و خشم در آنها بشود. از طرف دیگر اگر این آموزشها دیر هنگام ، ناکافی و غیر واقعی باشد، نمی تواند برای کودکان مفید باشد.پدر و مادر باید بتوانند به پرسشها و کنجکاوی های فرزندشان سنجیده و درست پاسخ بدهند، تا از انحراف فکری، سرکوب جنسی و از همه مهمتر مخفی کاری کودکان جلوگیری نمایند.

ادامه