دوشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ۰۰:۲۵ 

فرم دعوت به همکاری در بیمارستان تریتا

وضعیت نظام وظیفه برای آقایان
وضعیت تاهل
آیا قبلا در مراکز دیگری فعالیت داشته اید ؟ *

آیا به کامپیوتر آشنایی دارید و اگر جواب مثبت است موارد آن را در زیر مشخص کنید :
به چه زبانهایی تسلط دارید ؟
*